นำโดย  ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษา สสค.

ปัจจุบันเด็กเยาวชนด้อยโอกาสมีจำนวนกว่า 5 ล้านคน สอดคล้องกับผลประเมินของเวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่มได้จัดลำดับการศึกษาไทยอยู่ในอันดับท้ายของกลุ่มประเทศอาเซียน  โดยตัวชี้วัดที่ไทยตกต่ำที่สุดคือปัญหาเด็กด้อยโอกาส

พบกับมาตรการดูแลเด็กเยาวชนด้อยโอกาส ผ่านตัวแบบการดำเนินงานในกลุ่มจังหวัดนำร่องที่จัดทำระบบดูแลเด็กด้อยโอกาส รวมถึงชุดโครงการทุนครูสอนดีที่ครอบคลุมเด็กเยาวชนด้อยโอกาสจำนวนมากถึง 38,000 คน เพื่อชี้ถึงบทเรียนสู่ทางออกระดับชาติ