นำโดย  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองประธาน สสค. คนที่ 2

            นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล  อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

จากความเป็นจริงของเส้นทางชีวิตเด็กและเยาวชนไทย พบว่ามีเด็กและเยาวชนถึง 60% ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยวุฒิไม่เกินระดับชั้น ม.6 หรือปวช. ขณะที่อีก 40% ที่เหลือเลือกเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษา ซึ่งพบว่าในจำนวนนี้มีเพียง 10% เท่านั้นที่ได้งานทำใน 1 ปีแรก การศึกษาจึงต้องตอบโจทย์การมีงานทำเพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพแก่ประชากรวัยแรงงาน ที่มีจำนวนกว่า 35 ล้านคน

พบกับมาตรการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ ตัวอย่างความร่วมมือจากภาคเอกชน ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน