นำโดย  :  รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

               นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการหลอมรวมสื่อ การอ่านซึ่งเคยเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การบ่มเพาะความเกื้อกูล และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ จะปรับตัวอย่างไร

พบการเรียนรู้ของเด็กในยุคสื่อหลอมรวม ผลสำเร็จงานส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดและชุมชนทุกภูมิภาค นวัตกรรมการออกแบบชุดหนังสือและสื่อผสานพลังจิตใต้สำนึกต้านภัยเหล้า - บุหรี่ ร่วมทดลองปฏิบัติการสร้างสรรค์หนังสือเพื่อเด็กพิเศษ (ออทิสติก)