นำโดย   นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

             นายนพพร สุวรรณรุจิ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา

ประเทศที่ประสบผลสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ สิ่งสำคัญคือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยให้บทบาทแก่ท้องถิ่นมีส่วนในการออกแบบและจัดการศึกษา

พบกับตัวอย่างการทำงานของจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย  โดย 2 ปีที่ผ่านมา สสค.ได้ร่วมกับจังหวัดกว่า 10 จังหวัดในการปฏิรูปการเรียนรู้บนพื้นฐานความต้องการและสภาพปัญหาของแต่ละจังหวัด ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำการจัดการศึกษาจาก 10 จังหวัด ตลอดจนแนวทางในการขยายโครงการไปสู่จังหวัดอื่นๆ