นำโดย  รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี  ผู้เชี่ยวชาญ ‘ศาสตร์การสอน’ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           ดร.อุบล  เล่นวารี  ผู้ริเริ่มโครงการเพชรยอดมงกุฎ มูลนิธิร่มฉัตร และอดีตที่ปรึกษา สพฐ.

 

การปฏิรูปการเรียนรู้จะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อเด็กและเยาวชนโดยตรง

พบกับ ‘ศาสตร์การสอน’ เทคนิควิธีการออกแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบห้องสอนจำลองเพื่อให้ครูที่สนใจร่วมกิจกรรมได้เห็นของจริงและได้ลงมือฝึกปฏิบัติ อาทิ เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากสิงคโปร์  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษจากเวียดนาม เป็นต้น