นำโดย :  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

              ดร.ดิเรก พรสีมา อดีตประธานคณะกรรมการคุรุสภา

 

ประเทศที่ประสบความสำเร็จแทบทุกประเทศจะปลดปล่อยโรงเรียนให้มีอิสระจนมีคุณภาพดีใกล้เคียงกันทั้งประเทศ เวทีวิชาการจะนำเสนอทิศทางการปฏิรูปเชิงระบบเพื่อให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการ (Autonomy) บนความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Accountability)

พบกับมาตรการและระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงมาตรการปลดล็อคเงื่อนไข/ข้อจำกัดสู่อิสรภาพและประสิทธิภาพการจัดการของโรงเรียน