นำโดย   ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

             ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  ผู้เขียนหนังสือครูเพื่อศิษย์ และวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

 

คุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูเป็นสำคัญ ครูเก่งและครูดีย่อมสร้างเสริมให้เด็กเก่งและดีตามไปด้วย

พบกับนโยบายและมาตรการสนับสนุนเพื่อยกระดับการทำงานของครู รวมถึงการสาธิตเทคนิค วิธีการถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ของครูในยุคศตวรรษที่ 21