การเลือกประเภทการลงทะเบียน (ก ข ค) ให้เลือกลงทะเบียนตามที่จดหมายเชิญระบุ
กรณีที่จดหมายเชิญไม่ได้ระบุหรือไม่ได้รับจดหมายเชิญ หรือผู้สนใจให้เลือกลงทะเบียนประเภท ค