วัน-เวลา ชื่อเรื่อง วิทยากร เอกสาร
6 พฤษภาคม 57
09.30 - 10.30 ปาฐกถาพิเศษ “สร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทย จากการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล” ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี
11.00 - 12.30 ครูไทยในศตวรรษที่ 21 (ห้องวิชาการ) ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ / ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
11.00 - 12.30 ระบบการดูแลเด็กเยาวชนขาดโอกาส (ห้องวิชาการ) ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษา สสค. / นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
11.00 - 12.30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ : เซี่ยงไฮ้ (ห้องวิชาการ) หมายเหตุ : แปลไทยสลับการบรรยายภาษาอังกฤษ Mr. Ni Minjing เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครเซี่ยงไฮ้
11.00 - 12.30 อภิวัฒน์การเรียนรู้โดยการจัดการเชิงพื้นที่ (ห้องวิชาการ) ประธาน : นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย วิทยากร : ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ / รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า / นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
13.30 - 17.00 เด็กปฐมวัย-ประชากรไทยวัยที่ถูกลืม (ห้องวิชาการ) Ms.Mami Umayahara Chief of the Director’s Office and Programme Cycle Management Specialist., UNESCO / พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล / นายวีระชาติ ทศรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน / ผศ.ดร.อุษณีย์ จินตะเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดำเนินรายการ
13.30 - 17.00 การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการทำงานสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ (ห้องวิชาการ) ประธาน : นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยากร : นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ / นายถาวร ชลัษเฐียร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม / รศ.ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ รองนายก อบจ.นครราชสีมา / นพ.โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต / นายดิเรก ทะจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ / ดำเนินรายการโดย ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ
13.30 - 17.00 เด็กเรียนรู้อย่างไรในยุคสื่อหลอมรวม (ห้องวิชาการ) ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ / คุณชิตพงษ์ กิตตินราดร สถาบัน Change Fusion / คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ / คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย / คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
13.30 - 17.00 การเรียนรู้เพื่อสร้างสำนึกพลเมือง (ห้องวิชาการ) คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล / ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คุณพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม / คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข / ดำเนินรายการโดย คุณนาตยา แวววีรคุปต์
13.30 - 16.30 แนวทางการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างสูง : High-Impact Practices (ห้องปฏิบัติการ : มีล่ามแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หมายเหตุ : ห้องปฏิบัติการ “แนวทางการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างสูง” (High Impact Practices) เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องกับ ห้องปฏิบัติการ “แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยวิธีการสังเกตชั้นเรียน” วันที่ 7 พ.ค. เวลา 13.30-16.30 น. เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจควรพิจารณาเข้าร่วมทั้ง 2 กิจกรรม Dr. Tom Corcoran, Teachers College, Columbia University และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย
13.30 - 16.30 ClassStart.org ระบบเพื่อการจัดการห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) (ห้องปฏิบัติการ) ดร.จันทวรรณ ปิยวัฒน์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.30 - 16.30 ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 (ห้องปฏิบัติการ) ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ และคณะมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
13.30 - 16.30 การใช้ Social Network ในการจัดการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ) ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
13.30 - 16.30 การเรียนรู้เป็นทีม : Team Learning (ห้องปฏิบัติการ) ดร.สายพิน สีหรักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
13.30 - 16.30 ปั้นเยาวชนเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (ห้องปฏิบัติการ) นายสรรชัย หนองตรุด สถาบันรามจิตติ / นายเกินศักดิ์ ศรีสวย สถาบันรามจิตติ / บริษัททีวีบูรพา / Innovative House
13.30 - 16.30 ปฏิบัติการชวนน้องอ่านหนังสือดี (ห้องปฏิบัติการ) หมายเหตุ : ไม่มีเกียรติบัตรห้องย่อย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน
13.30 - 16.30 นิทานวิเศษ เพื่อเด็กพิเศษ : สร้างสรรค์สื่ออ่านเพื่อเด็กออทิสติก (ห้องปฏิบัติการ) หมายเหตุ : ไม่มีเกียรติบัตรห้องย่อย คุณพนิดา รัตนไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษสถาบันราชานุกูล / คุณนฏมล นิลอ่อน (แม่น้องพลาย) จากโครงการ “นิทานสร้างได้”
13.30 - 16.30 รูปธรรมการจัดการเรียนรู้โดยท้องถิ่นและจังหวัด นายสมาน สรรพคุณ จ.เพชรบุรี / นายทองอินทร์ เพียภูเขียว จ.ชัยภูมิ / นายนฤวุฒิ นิรุตติพงศ์ จ.ลำพูน / นายณรงฤทธิ์ จันทรเนตร จ.อำนาจเจริญ / ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี จ.จันทบุรี / ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล จ.น่าน / นายมุขตาร์ มะทา จ.ยะลา / นายศุภชัย ศรีงาม จ.กำแพงเพชร / นายทองสุข รวยสูงเนิน จ.สุรินทร์ / นางสุมาลี สังขะไชย จ.ภูเก็ต
13.30 - 16.00 บริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ (จิ๋วแต่แจ๋ว) นายสมาน นาวาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ โรงเรียนศูนย์กลางเครือข่ายแก่งจันทร์โมเดล จ.เลย / นายวิทย์ เฟยลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยว ประธานกลุ่มไชยวัฒนาโมเดล จ.น่าน
13.30 - 16.00 ระดมทรัพยากรอย่างไรเพื่อสร้างโรงเรียนดีมีประสิทธิภาพ นายธรากร เหล็กกล้า อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา / นายสมบัติ ธีรประยูร รองประธานชมรมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา / นายสว่าง สิงหะคเชนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
13.30 - 16.00 ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างโรงเรียนดีมีประสิทธิภาพ? นายณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด จ.เชียงใหม่
13.30 - 15.00 การใช้สื่อการสอนออนไลน์ในการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ห้องปฏิบัติการ) อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
13.30 - 15.00 วิถีการเรียนรู้สู่ชุมชนสัมมาชีพ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ อดีตนักบริหารการขาย / นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน จ.หนองบัวลำภู / นายอภิศักดิ์ กำเพ็ญ ประธานกลุ่มผักอินทรีย์กัลยาณมิตร ตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่
13.30 - 15.00 อาชีวศึกษาโฉมใหม่เพื่อสร้างกำลังคนในศตวรรษที่ 21 นางปัทมา วีระวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา / นางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ ศึกษานิเทศก์ วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
13.30 - 15.00 รู้จัก เข้าใจ และดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ได้แบบมืออาชีพ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต / นางวนิดา ชนินทยุทธวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ สถาบันราชานุกูล / นางสาวปราณี ต๊ะวิโล นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ สถาบันราชานุกูล
13.30 - 15.00 แม่วัยรุ่น - โจทย์ระดับชาติ คำตอบระดับท้องถิ่น ณกรวิณฑ์ วรสุข สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี / ณกรีฑา แก้วประดิษฐ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี / ณัฐิยา ทองศรีเกตุ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี / แม่วัยรุ่น / ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
13.30 - 15.00 “ครู” กับการสร้างโอกาสพัฒนาได้ด้วยตนเอง รศ.ดร.พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.30 - 15.00 ห้องสมุดที่ไม่หยุดแค่การมีหนังสือให้อ่าน คุณผ่องศรี ปิยะยาตรัง ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระนอง / คุณอุไรวรรณ พบน้อย โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์ / คุณฟารีหะห์ ผดุงชาติ ห้องสมุด 24 ชั่วโมง จ.ระนอง
13.30 - 15.00 ต้นแบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาผ่านระบบส่งต่อข้อมูลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส : แม่ฮ่องสอนโมเดล นางนฤมล ปาลวัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจ.แม่ฮ่องสอน / ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรนารุโณทัย ผู้อำนวยการชุดโครงการหลักประกันโอกาสทางการศึกษา สสค. / นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.แม่ฮ่องสอน / ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า นักวิจัยโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเด็กด้อยโอกาส
15.00 - 17.00 Let’s Learn English together from the News (ห้องปฏิบัติการ) หมายเหตุ : วิทยากรพูดภาษาไทยได้ Mr.Terry Fredrickson Manager, Educational Services Bangkok Post
15.00 - 17.00 Amazing Thinking : การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องราวและแผนภาพ (ห้องปฏิบัติการ) อ.ปรีชากร ภาชนะ และคณะ โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
15.00 - 17.00 Toward Quality Learning of Science: The Singapore Perspective (ห้องปฏิบัติการ) หมายเหตุ : มีล่ามแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Irene TAN, Master Teacher, Academy of Singapore Teachers
15.00 - 17.00 การเรียนรู้ของชาวนาสู่การยกระดับสมรรถนะเป็นชาวนามืออาชีพ: คิดเก่ง ทำเป็น เห็นอนาคต รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / คุณแก่นคำหล้า พิลาน้อย หนุ่มลูกอีสานชาวยโสธร / คุณอดุลย์ โคลนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกข้าวและแตงโมอินทรีย์ / คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์
15.00 - 16.30 โรงเรียนสอนชีวิตและงาน : ต้นแบบจากโรงเรียนในพื้นที่สูง นายศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านห้วยไร่สามัคคี จ.เชียงราย / นายณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านเมืองกื๊ด จ.เชียงใหม่
15.00 - 16.30 “ครู” ผู้พัฒนาตนเอง : ไร้เงื่อนไขและไม่รอให้ใครมากำหนด ดร.วาสนา เลิศศิลป์ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 / ครูประทิน พำขุนทศ ร.ร.สุวรรณนาคี จ.สุพรรณบุรี
15.00 - 16.30 การยกระดับคุณภาพครูอาชีวศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้เป็น “ครูบ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ และนักคิดวิเคราะห์” นางสาวจิตใส แก้วบุญเรือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง / นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ วิทยาลัยเทคนิคพังงา / นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม / นางสาวเบญจมาศ รัตนโอภาส วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล / นายสุธีร์ เสียงหวาน ผู้ดำเนินรายการ
15.00 - 16.30 ถักทอเครือข่ายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ผ่านการจัดตั้งสภาการศึกษา : กระบี่ ภูเก็ต และกาญจนบุรี นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษา จ.กระบี่ / นายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษา จ.ภูเก็ต / นายสถาปนา ธรรมโมรา ปลัดอบต.เขาโจด จ.กาญจนบุรี / นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 พฤษภาคม 57
09.00 - 10.00 ปาฐกถาพิเศษ "สังคมเรียนรู้จะเกิดขึ้นและเปลี่ยนประเทศไทยได้อย่างไร" ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
10.30 - 12.30 การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 (ห้องวิชาการ) หมายเหตุ : แปลไทยสลับการบรรยายภาษาอังกฤษ ประธาน : รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / วิทยากร : รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Prof.Thomas B. Corcoran , Teachers College, Columbia University / ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
10.30 - 12.30 นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณเพื่อคุณภาพการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม (ห้องวิชาการ) Dr. Nicholas Burnett Managing Director, Results for Development / ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม / นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10.30 - 12.30 การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม (ห้องวิชาการ) ประธาน : นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ / วิทยากร : นายสมปอง ใจดีเฉย ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร / นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม / นายเกษม นวมครุฑ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
13.30 - 17.00 โรงเรียนดีมีคุณภาพจะมีขึ้นถ้วนทั่วได้อย่างไร? (ห้องวิชาการ) ประธาน : ดร.ดิเรก พรสีมา / วิทยากร : ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา / ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย / นายศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี / นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต / นายสมบัติ ธีระประยูร รองประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
13.30 - 17.00 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน (ห้องวิชาการ) ประธาน : พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร / วิทยากร : ดร.อุบล เล่นวารี มูลนิธิร่มฉัตร / ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง / คณะจากศูนย์สาธิต 3 จังหวัด (เชียงราย อุบลราชธานี และสงขลา) / ดำเนินรายการโดย คุณชิบ จิตนิยม พิธีกรรายการอาเซียนคอนเนค ช่อง 3
13.30 - 17.00 แรงงานไทยกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ห้องวิชาการ) ประธาน : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองประธานกรรมการ สสค.คนที่สอง / วิทยากร : รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ กรรมการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม / ดร.เสาวณี จันทะพงษ์ นักวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย / รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ดำเนินรายการโดย นายประพจน์ ภู่ทองคำ
13.30 - 17.00 เปิดข้อมูลเส้นทางรายจ่ายด้านการศึกษาไทย : บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (ห้องวิชาการ) วิทยากร : รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / วิพากษ์โดย ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม / ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / Ms Aurélie Acoca, UNESCO Institute for Statistics Mr.Andreaw Claypole, Chief Social Policy, UNICEF / ดำเนินรายการ โดย ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13.30 - 17.00 “คิดถึงวิทยา” คิดถึงเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส (ห้องวิชาการ) นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. / ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี / นายเอด วิบูลย์เจริญ กระทรวงการคลัง / นายนพพร สุวรรณรุจิ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา / นายสามารถ สุทะ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร / ครูนิตยา อ้อเอก / ครูพีระพงษ์ วงษ์ศรีจันทร์ / ร.ต.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน์ / ครูจันทร์แรม ดวงเพชร / นายพนม ช้างนานอก / อภิปรายโดย รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี
13.30 - 16.30 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของนักเรียนประถมศึกษา (ห้องปฏิบัติการ) ผศ.ดร.ดนุชา ปนคำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
13.30 - 16.30 การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ (ห้องปฏิบัติการ) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี
13.30 - 16.30 เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ (Health Literacy) (ห้องปฏิบัติการ) ดร.สมลักษณ์ สุเมธ และ คณะครูโรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์
13.30 - 16.30 การสอนโดยใช้รูปแบบซิปปา : CIPPA Model (ห้องปฏิบัติการ) อ.บุญรวย ช่วยปลัด และคณะ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
13.30 - 16.30 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ เก่ง ดี มีสุข ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT (ห้องปฏิบัติการ) อ.ละเอียด สดคมขำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี
13.30 - 16.30 “นอกกรอบ” สอนไม่มี Limit แบบครูเรฟ เอสควิท และครูลูแอนน์ จอห์นสัน รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ
13.30 - 16.30 เปิดโลกจินตนาการด้วยพลังการอ่าน คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป นักเขียนหนังสือเด็กชื่อดังนาม “ตุ๊บปอง” / คุณฐาวรา สิริพิพัฒน์ผู้ดำเนินรายการเปิดโลกเปิดเล่ม และเจ้าของนามปากกา “ดร.ป๊อบ”
13.30 - 16.30 ร้อง เล่น เต้น อ่าน ปฏิบัติการนิทานต้านเหล้า-บุหรี่ (ห้องปฏิบัติการ) หมายเหตุ : ไม่มีเกียรติบัตรห้องย่อย ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร นักวิชาการและนักวิจัยอิสระ วิทยากรด้านสมองกับการเรียนรู้ / อาจารย์ขวัญจิตต์ วรามิตร สถาบันเพื่อการเรียนรู้
13.30 - 16.30 ปฏิวัติการเรียนรู้โดยการจัดการเชิงพื้นที่เริ่มต้นได้อย่างไร นายทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
13.30 - 16.30 ปฏิรูปการศึกษาต้องทำทันทีเพราะสิทธิทางการศึกษาคือของทุกคน ศ.ระพี สาคริก ราษฎรอาวุโส / ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาและผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนรู้ / รศ.ประภา ภัทรนิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณและผู้บุกเบิกการศึกษาทางเลือก
13.30 - 15.00 ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ดร.อลงกต ยะไวทย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา / นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) / นางธนิดา กุลสุวรรณ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร / นางสาวรัตนา มุ่ยเรืองศรี ผอ.โรงเรียนทวาราวดี / ดร.กมล ตราชู ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
13.30 - 15.00 จุดเปลี่ยนการแนะแนวอาชีพ จุดเปลี่ยนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ห้องปฏิบัติการ) นางวิภา เกตุเทพา ประธานกรุงเทพมหานคร สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย / นางวิชชุดา ฐิติโชติรัตนา อาจารย์สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.30 - 15.00 “เด็กหลังห้อง เด็กหลุดระบบ” ถึงเวลาเปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน จ.เชียงราย / นางจันแสง เชื้อเจ็ดตน สพป.เชียงราย เขต 3 / นายจำรัส กิตติศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ / นายวิโรจน์ จีระมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) / นายณัฐพล มาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน / นายประยูร สุวรรณรัตน์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จันฯ
13.30 - 15.00 ตำบลต้นแบบ การจัดสวัสดิการเพื่อเด็กในชุมชน นายปกรณ์ พันธุ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ / นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จังหวัดเชียงใหม่
13.30 - 15.00 การศึกษาเพื่อเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ : เด็กด้อยโอกาสบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร เด็กชนเผ่า เด็กไร้สัญชาติ และเด็กลูกแรงงาน ดร.รังสรรค์ วิบูลย์สันติ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย / ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
13.30 - 15.00 “ครู” ผู้มีแรงบันดาลใจ ครูสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง จ.เชียงใหม่ / ครูกิตติ รัษฎาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ จ. ปัตตานี
13.30 - 15.00 ปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น : พบ Best Practice นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านจากทุกภูมิภาค คุณสุพจน์ องควรรณดี กลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง / พ.อ.สันดุษิต ดีบุกคำ ที่ปรึกษาสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จ.ลำปาง / คุณมีนา ดวงราษี มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์ / คุณบุญยัง วังเปรม อบต.หนองขาม จ.สุพรรณบุรี / ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15.00 - 17.00 มัลติพอยท์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในถิ่นทุรกันดาร (ห้องปฏิบัติการ) คณะครูโรงเรียนบ้านห่างหลวงและโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
15.00 - 17.00 Teaching Primary Mathematics in Singapore Schools: Philosophy, Pedagogy and Practices (ห้องปฏิบัติการ) หมายเหตุ : มีล่ามแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Mrs. Cynthia Seto, Master Teacher / Mathematics, Academy of Singapore Teachers
15.00 - 16.30 ชุมชนสันติธรรม นำเด็กที่ก้าวพลาดสู่ชีวิตที่มั่นคง นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจฯ / นายมารุต แก้วอินทร์ นักจิตวิทยา/ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 / นางสุจินดา เชิดชัย เจ้าของกิจการบริษัทเดินรถเชิดชัย จังหวัดนครราชสีมา / กรรมการผู้จัดการบริษัทไวท์เฮาส์คลีนนิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
15.00 - 16.30 การพัฒนาหน่วยจัดการดูแลเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาวิชาการ สสค. / นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ หัวหน้ากลุ่มฯสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ จ.น่าน / ตัวแทนจากจังหวัดนำร่อง
15.00 - 16.30 ส่องกระจกเรื่องการสร้าง “ครู” : จากมุมองของผู้ผลิตและหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตครู ดร.พิษณุ ตุลสุข (อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.) / ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน (คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต) / ดำเนินรายการโดย นส.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ์ (อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)
8 พฤษภาคม 57
09.00 - 12.00 ClassStart.org ระบบเพื่อการจัดการห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) (ห้องปฏิบัติการ) ดร.จันทวรรณ ปิยวัฒน์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.00 - 12.00 ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 (ห้องปฏิบัติการ) ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ และคณะมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
09.00 - 12.00 การใช้ Social Network ในการจัดการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ) ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
09.00 - 12.00 การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ (ห้องปฏิบัติการ) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี
09.00 - 12.00 การสอนโดยใช้รูปแบบซิปปา : CIPPA Model (ห้องปฏิบัติการ) อ.บุญรวย ช่วยปลัด และคณะ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
09.30 - 10.30 สรุปข้อมูลความรู้การประชุมอภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ,ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ,ดร.พัชรา เอี่ยมกิจการ ,ดร.ประพาฬรัตน์ คชเสนา
10.30 - 11.30 ผลสำรวจ "เด็กและเยาวชนอยากเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากการศึกษาไทย" รศ.ดร.สงพงษ์ จิตระดับ