เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องปฏิบัติการ

  1. กรุณาศึกษารายละเอียดประเด็นที่ต้องการเลือกให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ช่วงเวลาเดียวกัน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงประเด็นเดียวเท่านั้น
  3. กรณีที่เข้าร่วมกิจกรรมช้าเกินกว่ากำหนด 15 นาที ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์ สสค.ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ท่านอื่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในห้องปฏิบัติการดังกล่าวแทน