ลำดับ

วันเวลา

ห้องประชุม,วันเวลา

หัวข้อประชุม

ลิ้ง Download

1

วันที่ 6 พ.ค. 57
เวลา 9.30-12.30 น.

ห้อง Grand Diamond

แนะนำการประชุม, เปิดการประชุมและปาฐกพิเศษ “สร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทย จากการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล”

Part1 http://goo.gl/YspOQE
Part2 http://goo.gl/xCXwzb

2

วันที่ 6 พ.ค. 57
เวลา 11.00-12.30 น.

ห้อง Sapphire 202

ระบบการดูแลเด็กเยาวชนขาดโอกาศ

http://goo.gl/oY3xLP

3

วันที่ 6 พ.ค. 57
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้อง Sapphire 202

เด็กประถมวัย - ประชากรไทยวัยที่ถูกลืม

http://goo.gl/9HwQXk

4

วันที่ 6 พ.ค. 57
เวลา 11.00-12.30 น.

ห้อง Sapphire 203

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (เซี่ยงไฮ้

http://goo.gl/DIspok

5

วันที่ 6 พ.ค. 57
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้อง Sapphire 203

การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษาะการทำงานสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่

http://goo.gl/INqjGf

6

วันที่ 6 พ.ค. 57
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้อง Sapphire 204

เด็กเรียนรู้อย่างไรในยุคสื่อหลอมรวม

http://goo.gl/HM278F

7

วันที่ 6 พ.ค. 57
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้อง Sapphire 205

การเรียนรู้เพื่อสร้างสำนึกพลเมือง

Part1 http://goo.gl/pbYHHU
Part2 http://goo.gl/WKWVyk

8

วันที่ 6 พ.ค. 57
เวลา 11.00-12.30 น.

ห้อง Sapphire 206

อภิวัฒน์การเรียนรู้โดยการจัดการเชิงพื้นที่

http://goo.gl/AsiWBt

9

วันที่ 7 พ.ค. 57
เวลา 9.00-10.00 น.

ห้อง Grand Diamond

ปาฐกถาพิเศษ “สังคมแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นและเปลี่ยนประเทศไทยได้อย่างไร”

http://goo.gl/ro80Cf

10

วันที่ 7 พ.ค. 57
เวลา 10.30-12.30 น.

ห้อง Grand Diamond

การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21

http://goo.gl/Yi7Y50

11

วันที่ 7 พ.ค. 57
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้อง Sapphire 202

โรงเรียนดีมีคุณภาพจะมีขึ้นถ้วนทั่วได้อย่างไร

http://goo.gl/Q4M18b

12

วันที่ 7 พ.ค. 57
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้อง Sapphire 203

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน

http://goo.gl/vFyZHV

13

วันที่ 7 พ.ค. 57
เวลา 10.30-12.30 น.

ห้อง Sapphire 204

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

http://goo.gl/X1y5IY

14

วันที่ 7 พ.ค. 57
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้อง Sapphire 204

แรงงานไทยกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

http://goo.gl/GRJuPB

15

วันที่ 7 พ.ค. 57
เวลา 10.30-12.30 น.

ห้อง Sapphire 205

นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณเพื่อคุณภาพการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

http://goo.gl/ORPRs7

16

วันที่ 7 พ.ค. 57
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้อง Sapphire 205

เปิดข้อมูลเส้นทางรายด้านการศึกษาไทย : บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ

http://goo.gl/gdAj7C

17

วันที่ 7 พ.ค. 57
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้อง Sapphire 206

“คิดถึงวิทยา” คิดถึงเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

http://goo.gl/AvJw9x

18

วันที่ 8 พ.ค. 57
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้อง Grand Diamond

สรุปข้อมูลวิชาการ ,เปิดผลสำรวจและฟังเสียงสะท้อนจากผู้เรียน
“เด็กและเยาวชนอยากเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากการศึกษาไทย”

http://goo.gl/K2UukD