อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย

            เวทีวิชาการเพื่อระดมพลังความร่วมมือของ “คนมีใจ” ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่   ให้เกิดขึ้นในวงการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อนาคตและความอยู่รอดของประเทศชาติ และมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิวัติการเรียนรู้สามารถเป็นจริงได้  ด้วยการ “ลงมือทำ” และ “ร่วมกันทำ” ของทุกภาคส่วนในสังคม 

             สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น  โดยได้รวบรวมข้อมูลความรู้และเชิญชวนบุคคล องค์กรที่มีประสบการณ์และที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทย โดยจะมีการนำเสนอเรื่องราวที่เป็น “คานงัด” สำคัญของการปฏิรูปการศึกษาใน 8 ประเด็นที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การปฏิวัติการเรียนรู้ของสังคมไทยให้เป็นผลสำเร็จในอนาคต ตั้งแต่เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาครู การดูแลเด็กด้อยโอกาส ไปจนถึงระบบบริหารจัดการใหม่ที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน เป็นต้น ซึ่งได้จากการสังเคราะห์มาตรการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จในต่างประเทศภายใน 6-10 ปี โดยปรับให้เข้ากับบริบทในสังคมไทย

            ผู้เข้าร่วมงานจึงไม่ใช่แค่เรียนรู้ข้อมูลวิชาการ แต่ยังสามารถทดลองฝึกปฏิบัติจริงในงาน และสามารถนำกลับไปขับเคลื่อนต่อในพื้นที่ด้วยตนเอง  

            ทุกหัวข้อในเวทีวิชาการ ปฏิวัติการเรียนรู้ ... สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย’  จึงมาจากการระดมสมองและความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และแกนนำเครือข่ายคนทำงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เพื่อให้การประชุมวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของพลังความร่วมมือ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยร่วมกัน

            กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน  จำนวน 1,700 คน  ได้แก่  1) นักวิชาการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสหวิชา  2) ผู้มีส่วนร่วมปฏิรูปการเรียนรู้  3) บุคลากรทางการศึกษา ครู / ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดภาครัฐและเอกชน  4) สื่อมวลชน  5) พ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

            วัตถุประสงค์การจัดงาน

             1)  เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ชุดความรู้สำคัญที่จะเป็นคานงัดต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของประเทศไทย ทั้งความรู้เชิงระบบเพื่อการปฏิรูปเชิงนโยบายในระดับชาติและความรู้ระดับปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในพื้นที่หรือหน่วยงาน

             2)  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน  อันจะนำไปสู่การพัฒนาและขยายเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายให้เด็กและเยาวชน

             3)  เพื่อค้นหายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกัน